Verhuurvoorwaarden

ARTIKEL 1: AFLEVERING EN INSTALLATIE
a) De overeenkomst gaat in op de verhuurbon (huurovereenkomst) genoemde ingangsdatum.
b) Indien verhuurder de verhuurde materialen niet tijdig of niet levert, is verhuurder, indien het niet of niet tijdig leveren in zijn risicosfeer ligt en de huurder middels justificatoire bescheiden kan aantonen dat hij feitelijk schade heeft geleden, voor die schade slechts aansprakelijk tot het totaalbedrag van de huurpenningen voortvloeiende uit de gesloten huurovereenkomst over de periode dat verhuurder feitelijk zijn leververplichting niet nakomt met een maximum van zes maanden huurpenningen.
c) Alle kosten samenhangend met transport, aflevering en retournering zijn voor rekening van de huurder. Eventuele installatie van software en/of gehuurde hardware kan geschieden op basis van nacalculatie door de verhuurder tegen het dan geldende uurtarief.

ARTIKEL 2: HUURPRIJS EN BETALING
a) De huurprijs en verschuldigde omzetbelasting dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan aan verhuurder.
b) De huurprijs is zonder korting of compensatie verschuldigd en onmiddellijk opeisbaar.
c) De huurprijs is opgebouwd uit de vergoeding voor gebruik van de apparatuur, kosten voor onderhoud en reparatie.
d) Indien huurder niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht zonder dat nadere ingebrekestelling noodzakelijk is van rechtswege in verzuim te zijn. Verhuurder heeft dan ook het recht huurder over het gehele verschuldigde bedrag 1,5% rente per maand van de vervaldag af in rekening te brengen, onverminderd de hem verder toekomende rechten, waaronder het recht op de huurder alle op de invordering vallende kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, de laatste ten bedrage van 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van Hfl. 500,00 exclusief BTW te verhalen.
e) Zolang de huurprijs niet volledig is betaald binnen de hiervoor gestelde termijn, is verhuurder onverminderd zijn verdere rechten en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, gerechtigd zijn onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden of andere diensten (in de ruimste zin des woords) op te schorten en zonder dat voor verhuurder deswege enige verplichting tot schadevergoeding zal ontstaan.
f) Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn alle bedragen in Euro's exclusief BTW.

ARTIKEL 3: GEBRUIK
a) Door ondertekening van de verhuurbon verklaart de huurder de apparatuur volledig en in goede staat van onderhoud te hebben ontvangen.
b) Huurder zal de apparatuur als een goed huisvader beheren en slechts gebruiken tot het doel waarvoor de apparatuur is bestemd.
c) Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder is het de huurder niet toegestaan wijzigingen en/of uitbreidingen aan de apparatuur aan te brengen of de apparatuur te verplaatsen. Alles wat aan de apparatuur wordt aangebracht, wordt eigendom van de verhuurder.
d) De huurder zal verhuurder of een door deze gemachtigde persoon te allen tijde tijdens kantooruren toegang verlenen tot de plaats(en) waar de apparatuur zich bevindt, teneinde de apparatuur op staat van onderhoud en goede werking te laten controleren.
e) De meegeleverde programmatuur mag uitsluitend worden gebruikt op gehuurde Central Processing Unit (CPU) waarop de programmatuur is geïnstalleerd. Indien gehuurde CPU zodanig defect raakt dat de programmatuur niet langer op de gehuurde CPU kan worden gebruikt, dan mag de programmatuur uitsluitend voor de periode dat dit defect voortduurt, op een andere CPU worden gebruikt. De huurder dient alle auteurs- en merkenrechten te respecteren.
f) Bij het einde van de huurovereenkomst dient huurder, in geval geen gebruik gemaakt wordt van de koopoptie, alle kopieën van de in zijn bezit zijnde programmatuur terstond te vernietigen.
g) Huurder zal de electrische stroom voor het goed doen functioneren van de apparatuur leveren; voorts zal huurder een geschikte ruimte voor installatie van de apparatuur beschikbaar stellen en alle faciliteiten verlenen, een en ander in overeenstemming met door verhuurder of leverancier te stellen eisen.

ARTIKEL 4: ONDERHOUD EN REPARATIE
a) Verhuurder zal de apparatuur in goede staat houden en alle noodzakelijke afstellingen, reparaties en vervangingen van onderdelen doen uitvoeren. Hiertoe zullen technici van verhuurder en/of door verhuurder aan te wijzen derden vrije toegang tot de ruimte hebben, waarin de apparatuur zich bevindt.
b) De kosten van onderhoud op reparatie van gehuurde 'hardware' apparatuur zijn in de huurprijs verdisconteerd.

ARTIKEL 5: AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING
Huurder blijft aansprakelijk voor alle schaden anders dan door normaal gebruik. Huurder zal gedurende de looptijd van de huurovereenkomst de apparatuur minimaal verzekerd houden tegen schade ontstaan door brand, diefstal en/of waterschade.

ARTIKEL 6: OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
a) Het is de huurder, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder, niet toegestaan de apparatuur onder te verhuren, geheel of gedeeltelijk te vervreemden, of door derden te laten gebruiken.
b) Verhuurder is gerechtigd om zijn rechten en plichten uit deze overeenkomst, alsmede het eigendom van de apparatuur aan derden over te dragen. Ongeacht de eventuele overdracht van de rechten van verhuurder aan derden zullen de verplichtingen uit deze overeenkomst steeds op verhuurder blijven rusten en kan huurder uitsluitend verhuurder hierop aanspreken. Huurder zal, op verzoek van verhuurder, aan de hier bedoelde overdracht meewerken.

ARTIKEL 7: GEHEIMHOUDING
De verhuurder zal geheimhouden alle bijzonderheden van de huurder welke hem in het kader van de overeenkomst bekend worden. Onder verhuurder worden tevens begrepen door deze ingeschakelde derden zoals bedoeld in artikel 3 sub d.

ARTIKEL 8: BOETECLAUSULE
In het geval de huurder handelt in strijd met het bepaalde in de artikelen 3, 5 en 6 van deze overeenkomst is de huurder, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, een direct opeisbare en niet voor matiging of compensatie vatbare boete verschuldigd ad. EUR. 5.000,00 per overtreding onverminderd het recht van de verhuurder om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en volledige schadevergoeding te eisen.

ARTIKEL 9: TUSSENTIJDSE BEËINDIGING
a) Indien huurder niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiend uit deze overeenkomst, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, beslaglegging, stillegging of liquidatie (van het bedrijf) van de huurder, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is huurder gerechtigd om zonder nadere in gebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst terstond te beëindigen en is de huurder aan verhuurder een onmiddellijk opeisbare schadevergoeding verschuldigd tenminste gelijk aan het totaal van de bij de overeenkomst bedongen huurtermijnen, verminderd met hetgeen reeds inzake is betaald en vermeerderd met rechten en kosten, dit onverminderd het recht van de verhuurder volledige schadevergoeding te vorderen.
b) In geval van tussentijdse beëindiging is verhuurder gerechtigd om, zonder nadere waarschuwing, de apparatuur weer in bezit te nemen. Huurder is aansprakelijk voor alle kosten, die de verhuurder met het in bezit nemen van de apparatuur en het daarmee samenhangende transport zal maken.

ARTIKEL 10: KOOPOPTIE
a) Huurder kan slechts dan van haar in deze overeenkomst verleende recht tot koop gebruik maken, indien zij tot aan het tijdstip van uitoefening van enig recht tijdig en volledig voldaan heeft aan al haar verplichtingen uit deze overeenkomst.
b) Indien huurder van geen enkele van de door de verhuurder aangeboden opties gebruik wenst te maken, is huurder, ongeacht hetgeen hierover elders in deze overeenkomst is bepaald en ook indien huurder dit niet uitdrukkelijk kenbaar maakt, verplicht tot teruggave van de apparatuur aan verhuurder bij beëindiging van overeenkomst waarna de koopoptie vervalt.
c) De huurder heeft het recht om bij beëindigen van de huurovereenkomst de gehuurde apparatuur over te nemen tegen de nieuwwaarde van de apparatuur, ten tijde van de levering aan huurder, minus 50% van het aan huur betaalde bedrag gedurende de voorafgaande aaneengesloten huurperiode van maximaal 12 maanden.

ARTIKEL 11: BEËINDIGING HUUROVEREENKOMST
a) De huurder zal verhuurder zeven (7) dagen voor beëindiging van de huurovereenkomst hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Zonder bericht zal de huurovereenkomst steeds stilzwijgend met een (1) maand verlengd worden.
b) Bij beëindiging van de huurovereenkomst zal, in geval geen gebruik wordt gemaakt van de koopoptie, huurder de apparatuur in goede staat, normale slijtage in aanmerking genomen, ter beschikking stellen aan verhuurder of een door verhuurder aangewezen derde. Indien bij de ter beschikkingstelling door de verhuurder of een door de verhuurder aan te wijzen derde of bij ontvangst van de apparatuur bij verhuurder gebreken aan de apparatuur worden geconstateerd, die niet het gevolg zijn van normaal gebruik of normale slijtage zullen alle kosten voortvloeiende uit de noodzakelijke herstelwerkzaamheden inclusief arbeidsloon en onderdelen de huurder apart in rekening worden gebracht. Indien er bij ontvangst van de apparatuur delen ontbreken zullen de kosten van vervanging van deze delen de huurder op basis van nieuwprijs in rekening worden gebracht. Alle kosten voortvloeiende uit het niet nakomen van deze verplichting zijn voor rekening van de huurder.

ARTIKEL 12: AANSPRAKELIJKHEID
a) Verhuurder is niet gehouden tot vergoeding van directe of indirecte schade, door welke oorzaak of handeling ook ontstaan, hieronder medebegrepen nalatigheid van de verhuurder, zijn personeel of andere bij de uitvoering ingeschakelde personen, tenzij de schade zijn oorzaak vindt in opzet of grove schuld van verhuurder. Verhuurder is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade ontstaan door of in verband met gebreken aan de ter beschikking gestelde apparatuur, hieronder mede begrepen het feit dat het ter beschikking gestelde niet aan de gestelde verwachtingen of garanties voldoet.
b) Huurder zal verhuurder vrijwaren tegen alle aanspraken ter zake van eventueel door of in verband met de apparatuur, dan wel het bezit of het gebruik ervan, direct of indirect bij derden veroorzaakte schade hoe en in welke vorm dan ook.
c) Indien onder huurder, blijkens omschrijving in de huurovereenkomst, meer dan een (1) persoon wordt verstaan, dan is ieder van deze personen aansprakelijk voor al hetgeen de verhuurder uit hoofde van deze overeenkomst te vorderen heeft of zal hebben. De kwijtschelding van de schuld aan een (1) der hoofdelijke medeschuldenaren dan wel ontslag aan hem, bevrijdt nimmer de overblijvende schuldenaren van hun verplichtingen.
d) Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die (mede) te wijten is aan huurder, noch voor schade ontstaan op een moment dat huurder niet aan (al) zijn verplichtingen voldoet.
e) De aansprakelijkheid van verhuurder jegens huurder voor schade ontstaan door levering, installatie, onderhoud of gebruik van de apparatuur gaat nimmer verder dan de aansprakelijkheid die de leverancier/fabrikant van de apparatuur jegens verhuurder heeft.

ARTIKEL 13: WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN
Wijzigingen van of aanvullingen op de overeenkomst zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door de huurder en verhuurder zijn overeengekomen.

ARTIKEL 14: TOEPASSELIJK RECHT
a) Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
b) Eventuele geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst, zullen in eerste aanleg worden berecht door de kantonrechter in Heerlen.