ARTIKEL 1 : TOEPASSELIJKHEID
Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, orderbevestigingen, facturen, etc.Afwijkende afspraken zijn uitsluitend van toepassing indien deze schriftelijk overeengekomen zijn.Indien de wederpartij voorwaarden hanteert die afwijken van deze algemene voorwaarden, dan gelden deze voorwaarden, waarbij partijen nu reeds vaststellen dat naar deze voorwaarden het eerste werd verwezen en de wederpartij  afstand doet van toepasselijkheid van haar eigen voorwaarden.

ARTIKEL 2 : OFFERTE
Al onze aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, zowel wat betreft de prijsopgave, de toegezegde details zoals gewicht, maat en kleur, vermeldingen in catalogi, prijslijsten, tekeningen, foto’s e.d. en binden ons pas als wij niet onverwijld na de aanvaarding het aanbod herroepen hebben. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld hebben offertes een geldigheidsduur van 14 dagen.

ARTIKEL 3 : OVEREENKOMSTEN
Alle met ons gesloten overeenkomsten worden eerst door onze  schriftelijke bevestiging bindend. Alleen de directie kan overeenkomsten aangaan, dan wel schriftelijk door de directie hiertoe uitdrukkelijk gemachtigde personen.

ARTIKEL 4 : PRIJZEN
Alle prijzen zijn berekend in Euro en zijn exclusief BTW, exclusief vracht en exclusief eventuele verzekeringskosten, tenzij op de orderbevestiging uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.Indien na drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst arbeidslonen, brandstoffen en/of valuta’s gestegen zijn en/of heffingen van overheidswege doorgevoerd zijn en deze stijgingen bij het sluiten van de overeenkomst niet voorzienbaar waren, zijn wij gerechtigd de stijging door te berekenen.

ARTIKEL 5 : EMBALLAGE
Indien emballage noodzakelijk is, wordt deze tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van emballage is te onzer beoordeling.

ARTIKEL 6 : LEVERING
De op de orderbevestiging vermelde levertijd zal zoveel mogelijk worden nagekomen, doch geldt als een richtlijn, daar ook wij afhankelijk zijn van levering van derden.De genoemde leveringstermijn is derhalve niet fataal en de wederpartij heef pas enige actiebevoegdheid nadat zijn ons na het verstrijken van de  op de orderbevestiging vermelde levertijd in gebreke heeft gesteld om te leveren binnen een redelijke termijn.Levering geschiedt af kantoor, werkplaats of magazijn te onzer keuze.Indien er gerede twijfel bestaat dat de wederpartij tijdig (gehele) betaling zal verrichten, zijn wij bevoegd de levering op te schorten, totdat zekerheid omtrent de betaling  is verschaft. De kosten van deze opslag komen geheel voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 7 : TRANSPORTRISICO
Alle goederen en materialen reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van de koper of opdrachtgever. Ook wanneer franco levering overeengekomen mocht zijn, is de koper of opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade.

ARTIKEL 8 : OVERMACHT
Indien wij niet kunnen presteren tengevolge van een ons niet toe te rekenen omstandigheid, hebben wij het recht oftewel ontbinding van deze overeenkomst in te roepen zonder dat wij jegens de wederpartij schadeplichtig  zijn, dan wel aan de wederpartij aan te zeggen dat wij alsnog de overeenkomst nakomen, zij het onder andere voorwaarden, in welk geval de wederpartij een maand de tijd heeft de nieuwe voorwaarden te weigeren en de oorspronkelijke overeenkomst te ontbinden zonder dat wij schadeplichtig worden. Ook bij overmacht – nadat wij reeds gedeeltelijk geleverd hebben – geldt het bovenstaande voor het restant van het overeengekome.Als overmacht wordt in ieder geval beschouwd de navolgende gebeurtenissen:  oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in levering van energie, alles zowel in het bedrijf van ons als bij derden, van wie wij de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moeten betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer.

ARTIKEL 9 : AANSPRAKELIJKHEID
Wij zijn niet aansprakelijk voor kosten, schaden, interesten e.d. welke mochten ontstaan als gevolg van daden en/of nalatigheden van de wederpartij, diens ondergeschikten, dan wel personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld, welke gevolgen hebben voor de door ons geleverde producten.Wij staan er niet voor in, dat de goederen geschikt zijn voor het doel, waarvoor de koper/opdrachtgever deze wil bestemmen, zelfs niet indien dit doel aan ons kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk tussen ons en de koper/opdrachtgever is overeengekomen.

ARTIKEL 10 : GARANTIE
Voor geleverde artikelen met fabrieksgarantie gelden de door de fabriek vastgestelde garantiebepalingen. In alle andere gevallen wordt door ons geen garantie verstrekt, ook niet op geleverde diensten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.Indien wij kosten moeten maken om de fabrieksgarantie voor de wederpartij te regelen zoals verzend- en administratiekosten, dan zijn wij gerechtigd deze kosten integraal aan de wederpartij door te berekenen.

ARTIKEL 11 : EIGENDOMSVOORBEHOUD
Behoudens het gestelde in de tweede alinea van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de goederen op de koper/opdrachtgever overgaan bij aflevering.Alle door ons geleverde zaken blijven ons volledig eigendom totdat de wederpartij de zaak in het geheel heeft betaald inclusief eventuele kosten.Bij niet betaling door de wederpartij hebben wij, na aangetekende sommatie om alsnog binnen een week aan alle financiële verplichtingen te voldoen, het recht de zaken terug te halen bij de wederpartij, die ons daartoe in de gelegenheid  moet stellen op straffe van een dwangsom van € 125,- voor iedere dag dat de wederpartij weigert de zaken aan ons af te geven.

ARTIKEL 12 : BETALING
Alle betalingen dienen zonder enige korting of compensatie te geschieden uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum. Indien betalingen niet tijdig zijn ontvangen, is de koper/opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de koper/opdrachtgever aan ons een rente over het factuurbedrag verschuldigd van 1,5% per maand.Indien de betaling na afloop van de overeengekomen betalingstermijn niet verricht is en wij tot buitengerechtelijke maatregelen overgaan, komen de kosten daarvan voor rekening van de koper/opdrachtgever.
Deze kosten worden gefixeerd op:
• over de eerste € 3.000,- 15%;
• over het meerdere tot € 6.000,- 10%;
• over het meerdere tot € 15.000,- 8%;
• over het meerdere tot € 60.000,- 5%;
• over het meerdere boven € 60.000,- 3%.
Een en ander met een minimum van  € 125,-

ARTIKEL 13 : RECLAMES
Indien de wederpartij klachten heeft, dient zij deze binnen bekwame tijd nadat zij deze ontdekt heeft of redelijkerwijs had kunnen ontdekken aan ons kenbaar te maken, derhalve niet aan tussenpersonen, wederverkopers, vertegenwoordiger, e.d.Tenzij bijzondere omstandigheden wordt als bekwame termijn beschouwd een termijn van twee maanden nadat de wederpartij de klacht heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.

ARTIKEL 14 : GEHEIMHOUDING
Indien de wederpartij als gevolg van leveringen kennis neemt van vertrouwelijke, geheime informatie over ons, dient de wederpartij strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen en is de wederpartij volledig schadeplichtig bij schending hiervan.

ARTIKEL 15 : KOSTEN ANDERS DAN BIJ WANBETALING
Indien zijdens ons buitengerechtelijke kosten dienen te worden gemaakt ter juiste nakoming van deze overeenkomst door de wederpartij, anders dan bij wanbetaling van de overeengekomen som, kunnen wij alle redelijke buitengerechtelijke kosten bij de wederpartij in rekening brengen.

ARTIKEL 16 : OVERNAMEVERBOD PERSONEEL
1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is het de wederpartij niet toegestaan om personeel van ons in dienst te nemen of anderszins van hun diensten gebruik te maken binnen twee jaar nadat het betreffende personeelslid laatstelijk in het kader van de  uitvoering van een overeenkomst tussen ons en de wederpartij werkzaam is geweest. Onder personeelslid van ons wordt tevens begrepen die personen die in een korte tijd voordien op eigen verzoek uit dienst van ons zijn getreden.
2. Bij overtreding van het in lid 1 vermelde verbod verbeurt de wederpartij ten gunste van ons een dadelijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 12.000,- (zegge: twaalfduizend Euro), alsmede een dadelijk opeisbare en niet voor matiging varbare boete van € 2.500,- (zegge: tweeduizendvijfhonderd  Euro) voor iedere volle maand dat de wederpartij de in dit artikel bedoelde persoon in dienst blijft houden of anderszins van zijn diensten gebruik maakt.

Artikel 17: TOEPASSELIJK RECHT
Op deze overeenkomst is uitdrukkelijk Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 18 : GESCHILLENREGELING
Alle geschillen zullen met uitzondering van elke andere rechterlijke instantie worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Rechter binnen het Arrondissement Maastricht.